Teller og nevner

Telleren forteller hvor mange av de like delene som er blå. Nevneren forteller hvor mange like deler sirkelen er delt i. En brøk er en måte å representere et tall på ved hjelp av divisjon. Tallet over brøkstreken kalles teller, og tallet under brøkstreken kalles nevner.

Dersom teller er større enn nevner kalles brøken uekte, ellers kalles den ekte. En brøk hvor teller og nevner er heltall kalles et rasjonalt tall. Brøkregning – matematikk.

En brøk består av tre elementer, teller, brøkstrek og nevner. La meg skrive brøken her litt. Hvorfor trenger vi brøk? Hvis kaka er delt opp i fire like store stykker, blir nevneren 4. Spiser man en av delene har man spist av.

Deler du en pizza i fire like store biter blir nevneren fire. Når vi regner med brøker og kvadratrøtter er det vanlig å ikke beholde noen kvadratrøtter i nevneren. Rasjonalisere nevneren”.

I de enkleste eksemplene ganger vi bare teller og nevner med kvadratroten som skal fjernes fra nevner. Først forenkler og fjerner vi den innerste parentesen. Så forenkler og fjerner vi de andre parentesene. Deretter forenkler vi leddene i teller og nevner. Så bruker vi reglene for multiplikasjon og divisjon til å forenkle hele uttrykket.

Til slutt sørger vi for at alle eksponentene er positive, ved å flytte de negative til den andre siden . Både teller og nevner må da være delelige på tallet. Dette kalles å forkorte brøken. Det kan være vanskelig å finne ut hvilke(t) tall som kan dele både teller og nevner.

Kanskje finnes det ikke et slikt tall, og da er det . En brudden brøk kan gjøres ubrudden ved å multiplisere teller og nevner med fellesnevneren. Din digitale matematikkportal til alle klassetrinn i grunnskolen. MatteMestern hjelper alle på skolen – både elever, lærere og foreldre. Addisjon og subtraksjon av brøker.

Multiplikasjon av brøker. Omgjøring mellom brøk, desimaltall og prosent . Vi kan utvide en brøk med både tall og bokstaver, men det er viktig at vi gjør det samme i både teller og nevner. Gjør vi ikke det, vil brøkens verdi endre seg.

Først må vi faktorisere teller og nevner. Se siden om faktorisering dersom du ikke kan det. This worksheet is also part of one or more other Books. Modifications will be visible in all these Books.

Do you want to modify the original worksheet or create your own copy for this Book instead? Vi refererer ofte til telleren som oppe, og nevneren som nede. I bildet over vises brøkstreken som en horisontal strek. I noen lærebøker og på noen nettsider vil det imidlertid forekomme at brøkstreken er representert ved en . På bildet under er brøken et tall.

En brøk kan sees på som et tall eller som et regnestykke. Overgang fra å forkorte brøker med ett ledd i teller og ett ledd i nevner. Hvilken kunnskap om forkorting har eleven med seg?

Hva har eleven ikke forstått? Hva er forskjellen på å forkorte og å stryke like tall i teller og nevner ?