Preaksepterte løsninger brann

Isolert takflate omfatter blant annet kompakte tak og omvendte tak. For mer informasjon om sikkerhet ved brann : TEKKap. Dette bladet beskriver sammenhengen mellom funksjonskrav, ytelsesnivåer og tekniske løsninger. Bladet viser hvordan funksjonskravene i tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven kan tolkes og omsettes i praktiske løsninger.

For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Kjøp abonnement på Byggforskserien. Brannprosjektering i samsvar med preaksepterte ytelser – forhåndsgodkjente eller forhåndsaksepterte løsninger gitt i forskriftsform. For å benytte slike preaksepterte løsninger må man dokumentere ved skriftlig brannkonsept hvilke ytelser, forutsetninger og inngangsparametre som er lagt til grunn i byggesaken. Dersom oppfyllelse av forskriftens funksjonskrav verifiseres ved analyse, skal det påvises at anvendt analysemetode er egnet til og gyldig for formålet.

Forutsetninger som legges til grunn skal være beskrevet og begrunnet. Analysen skal angi nødvendige sikkerhetsmarginer. Veiledning til tredje ledd.

Der preaksepterte ytelser i veiledningen gir valgmuligheter, kan man legge de sett av ytelser til grunn som den ansvarlig prosjekterende finner best egnet for prosjektet. Man kan imidlertid ikke basere seg på eller kombinere sett av preaksepterte ytelser som tilhører ulike typer byggverk (ulike risikoklasser eller brannklasser ). Dette mener vi støtter opp om gode beslutninger og bidrar til å sikre robuste branntekniske løsninger. Denne metoden er den vanligste modellen som legger til grunn for preaksepterte ytelser så langt det er mulig, og analyse for de deler av tiltaket der det gjøres fravik (delanalyse). Hovedsakelig er preaksepterte løsninger gitt i veiledning til Byggteknisk Forskrift (VTEK) lagt til grunn, med enkelte fravik. Brannkonseptet innehold brannteknisk.

WSPs brannrådgivere fokuserer ikke bare på preaksepterte løsninger og regelverk, men analyserer også funksjonskravene i TEKfor det respektive bygget med utgangspunkt i den aktuelle planløsningen, bruken og de øvrige tekniske forutsetningene. Brannrådgiverne er opptatt av å finne de mest produksjonsvennlige . Funksjonskrav og ytelseskrav. Ytelse ( preakseptert eller analyse):.

Hvis byggverket har avvik med hensyn til sikkerhetsnivå kan byggverket oppgraderes etter preaksepterte løsninger eller analyse. Fullstendig analyse eller delanalyse kan også brukes i byggverk som opprinnelig ble oppført etter preaksepterte løsninger. Det blir i analysen viktig å se på den totale brannsikkerheten i . Da brann og lyd ofte følges ad for skillende konstruksjoner, er det også tatt med lydkrav og lydverdier for de fleste aktuelle bygningskonstruksjoner.

Gi en teoretisk fortolkning av byggeprosessen.

Lage dokumentasjon av brannsikkerhet i byggverk basert på preaksepterte løsninger. Redegjøre om sentrale emner innen fagfeltet brannteknisk prosjektering. Resultat av utført oppdrag (til kunde). Beskrive brannvesenets . Kunde vil få tilsendt brannkonsept med tegningsvedlegg i tillegg til henvisning til preaksepterte løsninger og eventuelt søknad om ansvarsrett for prosjekteringen.

Vi har branningeniører som i over år utført brannprosjekteringer og har dermed opparbeidet oss høy kompetanse på prosjektering av både store som små bygninger, eksisterende eller nye. Ved blandingsløsning, dvs. Våre rådgivere har også lang . Brannmotstand tilstrekkelig for rømning og redning.

Teknisk forskrift – TEK.