Multidosepakking

Både ved multidosepakking av legemidler og manuell fylling av dosetter var det uakseptable avvik i legemiddelopplysninger for faste legemidler mellom medisinoversikt fra fastlege og hjemmetjenesten eller multidoseprodusenten. Det er viktig å avklare hvem som skal ha ansvaret for å ha en ajourført medisinliste for den . Tar du flere forskjellige legemidler, kan multidose være en god løsning. Les mer om hvorfor multidose kan være løsningen for deg. Innføringen medførte mange frustrasjoner blant sykepleierne.

De viktigste innvendingene var at sykepleierne mistet følingen med medisiner.

Videre baserer multidosepakking av medisiner seg på at medisinlisten til . Bakgrunn: hjemmesykepleien i en bydel i Oslo ønsket å undersøke om kjøp av multidosepakkede legemidler til brukerne medførte en kvalitetsgevinst i forhold til manuell fylling av dosetter. Legemidler i bruk (LIB). For pasienter i kommunal helse- og omsorgstjeneste med vedtak om bistand til legemiddelhåndtering og multidosepakking. LIB-meldingen er ikke det samme som ordinasjonskort.

Hvorfor er dette spesielt viktig for dere her på multidosepakking ? Dersom det er legemidler som vanligvis pakkes fast i pose til en pasient, og det ikke blir pakket i pose og må gis ved siden av, øker dette sjansene for feilmedisinering. Medisinen som ikke er pakket i pose kan bli glemt, og når medisinene .

Ved årtusenskiftet bestemte skandinaviske helsemyndigheter seg for å tilrettelegge for økt bruk av multidosepakkede legemidler. Multidosepakking av legemidler (ev. naturmidler og kosttilskudd) medfører at pasientenes tabletter og kapsler pakkes maskinelt hos en multidoseleverandør etter ordinasjon fra . Bakgrunn: Hjemmeboende eldre er i økende grad avhengig av hjelp fra kommunehelsetjenesten for å få riktige medisiner til rett tid og på rett måte. Stadig flere eldre i Norge mottar legemidler som er maskinelt dosepakket (multidose). Det mangler dokumentasjon på om og i hvilken grad multidosepakking. Vi kan gjøre klar dine elektroniske resepter, så slipper du å vente på at vi skal gjøre dette mens du er på apoteket.

Vi kan tilby multidosepakking av faste medisiner til privatpersoner. Ved reise til Schengen-lan kan det være nødvendig å ha . Oslo kommune har tegnet en meget prisgunstig samkjøpsavtale på legemidler, multidosepakking og farmasøytiske tjenester. Vi regner med årlige kostnadsreduksjoner på flere millioner kroner, sier avtaleansvarlig Åse Bjørnstad.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen. Den nye avtalen er en fortsettelse av . Konkurransen gjelder rammeavtale legemidler og multidosepakking til kommunene i OFA-samarbeidet. Det totale omfanget er beregnet til rundt millioner NOK årlig. I dette forprosjektet vil vi bruke InnoMeds behovs- drevne metodikk for å stimulere til innovasjonsprosjekt innenfor temaet. Tjenesten er gratis for brukerne.

Mottak og destruksjon av gamle medisiner. Vi gjennomgår og sorterer all returmedisin før transport til grossist, der medisinen destrueres ved forbrenning.

Informasjonen er spesielt rettet mot pleie- og omsorgs- tjenesten. Den gir en kortfattet oversikt over fordeler ved bruk av multidose for brukerne og for ulike deler av helsetjenesten. Det er derimot ikke adgang til å sette ut reseptekspedisjon på kontrakt til et annet apotek. Unntaket fra denne hovedregelen er nettopp multidosepakking , der det er gitt adgang til å overlate til. Lillehammer inngått en rammeavtale om kjøp av legemidler og multidose.

Avtalen ble iverksatt 01. Ved å øke kvaliteten og sikre riktigere legemiddelbruk hos den enkelte brukeren av omsorgstjenestene, økes også kvaliteten på legemiddelhåndteringen i kommunen. Gruppen har innhentet informasjon fra nærliggende kommuner, Sosial og helsedirektoratet og fra elektronisk pasientjournalsystem (EPJ). På bakgrunn av denne informasjonen foreslår gruppen en endring av praksis ved at pleierne doserer medisiner til at helse- og sosialetaten benytter multidosepakking av medisiner fra .