Hvor mye gjødsel pr mål

Yara har i alle år hatt som mål å ha et gjødselsortiment tilpasset norsk landbruks behov og foretar derfor endringer jevnlig for å oppfylle dette. For å illustrere hva dette betyr i praksis kan en se på utslippet fra t Fullgjødsel 25-2-sammenlignet med en tilsvarende russisk NPK-type. I tillegg kommer kjøring av kunstgjødsel , husdyrgjødsel, jordleie og innkjøring av rundballer.

Avhenger litt av forhold og hvor mye man regner i lønn til seg selv med traktor. Du kan vel ikke ha brukt gjødsel for 6kr pr mål det blir da en 1kg hvis du gir kr per kg eks mva.

Så innmarksbeite innlegg 16. Konvensjonell Jomfru innlegg 8. God timebetaling i kornproduksjon innlegg 7. Flere resultater fra gardsdrift. Bufret Lignende Analyser av husdyrgjødsla er lønnsomt.

Næringsinnholdet i husdyrgjødsel varierer etter type dyr, driftsform og ikke minst etter hvor godt en tar vare på næringsstoffene ved lagring og bruk. Feil- vurdering av husdyrgjødsla kan føre til at en sløser bort – kr pr.

Tørrstoff, fosfor og totalnitrogen . Planteanalyser er et krevende arbeidsfelt, og riktig uttak av blad- prøven er avgjørende for å få verdifulle analysesvar. Yara ønsker derfor fortrinnsvis at bladanalyser tas ut av rådgivere i Norsk. Rådgiverne er også sentrale ved tolkning av ana- lysesvarene fra Megalab, og påfølgende rådgiving.

Innslag belgvekster – hvor mye N kan belgvekstene samle? Husdyrgjødsel og N- gjødsling. Forsøksplan: vår sommer. I tillegg til dette vil husdyrgjødsla gi en et- tervirkning året etter.

Hva betyr bruken av husdyrgjødsel . På kulturjord som er gjødslet i 100-vis år vil ei. NPK-gjødel trolig gi nok næring. På næringsfattig og nydyrket jor kan en fort få redusert avling dersom en bruker NPK og ikke fullgjødsel.

Tabellen viser hvor mye kg vare gir av de ulike næringsstoffene. God utnytting av gjødsla er betinget av jord i god kulturtilstand. Gjødslinga har innvirkning på både avling og kvalitet.

Hovednæringsstoffene som kreves er nit.

Relativt mye fosfor i forhold til nitrogen er gunstig siden det gjødsles med små nitrogenmengder om høsten. Felleskjøpets høye markedsandel er selve grunnlaget. Polysulphate er ei svært aktuell gjødsel i bl.

Den sikrer at plantene får dekket behovet for kalium og kalsium. Vi viser hva som er nødvendig for å få det til å vokse og gro på åker og. HØNSEGJØDSEL MARIHØNE (ØKO). Samme gjødsel som vanlig Helgjødsel 18- 1-1 men i tillegg tilsatt 1kg koboltsulfat pr. Brukes på beiter til sau der det er fare.

Målet med all grasensilering er å ta best mulig vare på kvaliteten som en har. For feltene i Buskerud og Te- lemark der den siste gjødslingen ble utført sei- nere, er nok heller årsaken at plantene ikke klarte å utnytte de gode vekstforholdene i mai på grunn av sein gjødsling. Det var stor forskjell mellom feltene i hvor mange skudd det var pr. Er målet å bli kvitt mosen, er det bare å gjødsle , supplerer Fred Nilsen ved Sjøstrand gartneri. Han utdyper ved å si at plener med mye skygge bør gjødsles med kalksalpeter i stedet for fullgjødsel.

I tillegg vil plener med et dårlig jordsmonn, hvor kanskje næringsstoffene er vasket ut av regnet, ha et forsterket . Meitemark irriteres også av for mye salt og vil etterhvert forsvinne helt hvis den også mangler kilder til næring. Når mikrofloraen er borte, så må man selvfølgelig gjødsle jevnlig og den onde sirkelen er i gang. Vurder behovet for magnesium.

Det er sløsing med gjødsel å gjødsle jord som ikke har god kalktilstand. På myrjord bør kalkbehovet vurderes ut fra. Dette gjelder også beitene. Betegnelsene gjødseldyreenhet og spredeareal vet få hva innebærer.

Mål : Minst mulig tap av næringsstoffer til luft og vann ved lagring og bruk av husdyrgjødsel. Dagens krav til spredeareal er kg fosfor pr. Normen for fosforbehov til 4kg . Tilvekst på lam som fekk tilgang på: da gjenvekst av Italiensk raigras. Beitebruk for kjøttproduksjon.

Pris, fôrverdi og forventa fôropptak på beite og innhausta grovfôr. Stortinget har satt som mål at like stor andel av maten vi spiser skal være produsert i Norge. Halvparten av maten vi spiser,.

For å pløye, harve, så, gjødsle , treske, tørke og frakte kornet til mølla får bonden kroner for kornet i et brød.