Husregler støy

Men bestemmelsene over forteller at man må bråke mindre på søndager og helligdager, tidlig på morgenen og jo lenger ut på kvelden man kommer. Egne regler i borettslag. Husk også at borettslag og sameier har egne regler for støy.

I tillegg setter borettslagsloven grenser for hva beboere kan gjøre. Støy kan være en del av hverdagen i et borettslag.

Kan borettslaget fritt velge tidsbegrensinger for oppussingsstøy? I tillegg til lovverket nevnt over, regulerer Lov om helligdager og helligdagsfred støyen i nabolag. Den har et generelt forbud mot utilbørlig larm på helligdager (inkludert søndager).

Den er strengere enn den diffuse naboloven. I praksis har den vist seg å fungere bedre for å begrense støy enn lovverket . Har noen kompiser som sliter med at naboene klager på støy om kveldene. Den som ved slagsmål, støy eller annen utilbørlig atferd forstyrrer a) den alminnelige fred og orden, b) den lovlige.

Det er vel mer normalt å ha i en husleiekontrakt eller i borettslag- regler. Forslag til nye ordensregler i sameie 13. Bufret I dette tidsrommet må det utvises særlig aktsomhet ved bruk av radio, musikkinstrumenter og husholdningsmaskiner, liksom enhver støy , høyrøstet sang og høy musikk må unngås. Spesielt støyende aktiviteter som musikkøving og arbeider som banking, boring og snekring og annen tilsvarende støygenererende aktivitet . Beboerne i borettslaget oppfordres til å begrense alle aktiviteter som kan virke forstyrrende på naboene. Det må vises særlig hensynsfullhet slik at andre beboeres nattesøvn ikke forstyrres.

Hamring, boring og annet arbeid som skaper støy skal utføres til tider der det er til minst mulig sjenanse for naboene, og disse varsles . Noe støy må man imidlertid belage seg på – uansett om man bor i blokk, rekke eller enebolig! Vil man ikke ha støy rundt seg, får man flytte . Ved spesielle anledninger, som medfører ekstra støy etter klokken 23:0 varsles beboerne i tilstøtende boliger i god tid. I borettslaget der jeg bodde før hadde vi de mest faktastiske husreglene.

De hang på oppslagstavlen i gangen og der sto det bla. For øvrig gjelder generelle regler for støy , jf. Det er kun tillatt å kaste husholdningsavfall i søppelskapene.

All søppel skal pakkes godt inn før det kastes.

Les her om puben i Tønsberg som plaget naboene fra vettet. Ifølge lov om helligdager og helligdagsfred skal det være ”helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm” hele dagen, ikke bare frem til klokken 13. Men det er diskutabelt om støy fra gressklipper er utilbørlig larm. Dyrehold (katt og hund) er tillatt etter bestemte regler i borettslaget, og skal registreres til styret. All røyking i inngangsparti, trappeoppganger og øvrige fellesrom er forbudt.

Flere beboere er plaget av røyk inn gjennom vinduer og lufteventiler. Det skal derfor vises hensyn ved for eksempel å . Typiske eksempler på bråk fra naboen kan være gressklipping på kveldsti støy fra varmepumpe eller gjentatt festing. Dette kan være regler for hvilket klokkeslett det skal være ro i boligen, at lek og unødig opphold i fellesareal ikke er tillatt og at fester skal varsles på forhånd. Hvem disse husordensregler gjelder for.

Støyende arbei musikkøvelser etc. Fotballsparking, støyende lek etc. Antenner, skilt og blomsterkasser på balkong. Oppbevaring av sykler, barnevogner etc. Orden i felles kjellerrom.

Disse er juridisk bindende. Et alminnelig krav av typen ro etter kl. Uttrykkelige forbud mot spesifiserte former for støyende virksomhet, evt. Ingen bruk av vaskeri etter kl.

Husordensreglene inngår som en del av leiekontrakten. Det vil si at brudd på husordensreglene er et brudd på den inngåtte leiekontrakt, men betrakt ikke husordensreglene bare som en rekke forpliktelser, vær også oppmerksom at de skal sikre Dem selv orden, . For at det skal være trivelig for oss alle å bo her, så har vi et sett med husordensregler og vedtekter. Vi setter stor pris på at du som beboer. TV, video, radio og musikkinstrumenter.

Meld fra til naboene dersom du skal ha en fest som kan medføre mye støy eller vil vare utover de ordinære bestemmelsene for ro i leilighetene. På søn- og helligdager skal det ikke forekomme støyende arbeider. Skal det arrangeres selskapelige sammenkomster i boligen må naboene varsles på forhånd.

Musikkundervisning kan bare tillates etter . Formålet med husordensreglene er å legge forholdene til rette for et hyggelig bomiljø, hvor ingen tar seg til rette på andres bekostning. Hvis man på grunn av selskapelighet regner med at det vil bli mer støy enn vanlig, skal nærmeste naboer varsles. Klage på brudd på denne bestemmelsen .