Bruksendring fra naust til hytte

Ombygging og bruksendring frå naust til fritidsbustad er ofte i konflikt med interessene bak strandsonevernet fordi den endra bruken privatiserer strandsona. Endra bruk av bygningar, konstruksjonar og anlegg er omfatta av forbodet . Har forsøkt å finne ut i hvilken utstrekning man kan innrede og bruke naustet uten å søke om bruksendring men finner ingen klare forskrifter på dette. Hvis man kunne brukt det tilnærmet som en hytte uten å søke om bruksendring så hadde . Innredning av et båthus eller en sjøbod med kjøkken, bad og soverom vil etter departementets vurdering innebære en bruksendring.

Jeg sitter også på dokumenter hvor ovennevnte bruksendring har en avstand mellom hytte og sjøbod på 20–meter, selv om bestemmelsene i kommuneplanen sier nettopp meter. Sjøhuset var bare godkjent som naust og kunne ikke innredes eller brukes som hytte , ifølge saksdokumentene. Søknaden ble derimot avslått fordi bruken ikke var i samsvar med arealdelen i . Vi har et gammelt naust (der halve etasjen på loftet ble brukt til overnatting ved fiske før i tida), men hvor vi innredet dette for år siden.

Første etasje er som før, men oppe har vi innredet med panel, gulvbor kjøkken og soverom. Har ikke søkt om bruksendring til rorbu, for der er vel svaret ganske enkelt . Den best eigna måten å forhindre ulovleg bruk av naust som hytte , er å sikre at naustet ikkje vert innreidd som ei hytte.

Eit naust som er innreidd som ei hytte , må vi anta blir brukt som ei hytte. I tillegg krev ei innreiing av naustet som hytte søknad om bruksendring og som oftast også dispensasjon frå lov eller . Kun SV og Miljøpartiet De Grønne . Føremålet med reguleringsendringa er å legge til rette for å bygge om eitt eksisterande naust til fritidsbustad og sette opp tre. Det er ein stor skilnad i privatisering av strandsona mellom naust og hytte , noko. Fylkesmannen legg stor vekt på.

Likevel vil ei bruksendring endre grad av privatisering i området . BRUKSENDRING AV NAUST TIL FRITIDSBOLIG GNR BNR 1FOLDVIK. Søknad om dispensasjon fra Plan- og bygningsloven § 1-annet led og fra LNF-. Det følger av avslagsvedtaket at søknad om tillatelse til bruksendring av naust til fritidsbolig,. Skal ikke overnatte i naust.

I et notat om bruksendring jfr. Regjeringen følgende: En vanlig problemstilling er ulovlig bruk av naust til overnatting. Det finnes en del eksempler på at naust og sjøboder innredes med sikte på bruk som hytte eller anneks.

Bruksendring fra naust til fritidsbolig er søknadspliktig i medhold av plan- og bygningsloven. Omsøkte eiendom ligger i et område som er avsatt til landbruk, natur- og friluftsområde (LNF) i kommuneplanen.

Dette er ofte vanskelig å . Omsøkte tiltak er dermed avhengig av en dispensasjon fra pbl. Annonsen viste et bilde av interiøret i 1. Kommunen reagerte og mente dette var bruksendring og i strid med byggetillatelsen. Det kom protester fra naboene som reagerte mot at naustene blir gjort om til hytter. Konflikten var et faktum. Vurdering: Eigaren av naustet har ikkje sendt inn søknad om dispensasjon eller bruksendring.

FinnTerje Eidissen om omdisponeringav nybygd naust til også å omfatte ”sjøhus”. Planutvalet meiner at omsøkte omdisponering ikkje kjem i konflikt med andre interesser i området. Det er naudsynt med dispensasjon frå arealføremålet naust i kommuneplanen og pbl § 1-forbod mot tiltak mv.