Antall elg i norge

Flåttbårne sykdommer dreper årlig mer sau enn den samlede rovdyrstammen i Norge. Dette utgjør en reell trussel mot sauenæringen i hele kyst- Norge. Antallet mennesker som smittes av Borelliose og skogflåttencefalitt øker år for år.

Den store utbredelsen og tettheten av elg og andre hjortedyr representerer således et. Jor skog, jakt og fiskeri Bufret 20. Statistikken viser omfanget av elgjakt i Norge.

Det blir gitt tall for antall felte dyr og antall tillatt felte dyr fordelt på alder og kjønn. Beregnet slaktevekt er også en del av statistikken. Ingen tvil om at elgen er skogens konge.

Elgens gevir kan enten være et såkalt ”skovlgevir”, der bakre del er formet som en flat skål med korte tagger, eller et ”stanggevir” som er mer preget av et antall store . Elgens bestands- og kondisjonsutvikling i Norge. Dette har vært mulig fordi bestanden har økt i antall og blitt mer produktive. Elg , partået klovdyrart i hjortefamilien. Vekt hos okser fra 2til 6(800) kilo, hos kuene 240–4kilo.

Norges største nålevende pattedyr, med en skulderhøyde opptil meter.

Kort og sterk kropp med høye og kraftige ben. Overleppen er lang og bre følsom og bevegelig. Pelsen består av tett, kort ull og . Elg finnes i hele Norge med unntak av noen vestlandskommuner. Tettheten av elg har vært rimelig stabil de siste årene.

Målet er blant annet å redusere beiteskader på innmark og skog, å oppnå høyere vekt på dyrene, og å redusere antall påkjørsler. Elgen har i løpet av de siste tiåra tatt over for kua som viktigste beitedyr i utmarka i Norge. Her er spennede sider ved elgen du kanskje ikke visste om. Tidligere ble det felt mer elg enn hjort i Norge.

For åtte år siden var det for første gang motsatt. Og trenden har forsterket seg. Grunnen er både en kraftig oppgang i antall felte hjort, og en markant . Dette bygger opp populasjonene av hjortevilt, da mange fruktbare hunner betyr større produksjon av unge dyr.

Antallet elg i Norge blitt seksdoblet de siste årene, og dette påfører skogeierne store tap ettersom elgen beiter ned og gjør stor skade på skogen. Dette skaper et paradoks ved at grunneierne i noen . Elgbestanden ser ut til å ha stabilisert seg på landsbasis. Vi ser en nedgang på Sør- og Østlandet, men det veies opp av en oppgang i Trøndelag og nordover, sier Espen Farstad.

Han er infosjef i Norges jeger- og fiskerforbund.

Finnmark er eneste fylke nord for Hordaland med nedgang i antall felte elg. I det norske hjorteviltregisteret finnes fellingsdata fra mye av det hjorteviltet som felles i Norge. Elgen fra Røyrvik utmerker seg uten tvil når det gjelder geviret. Maksimalvekta på ei elgku er drøye halvparten. Normalt er imidlertid kroppsvekta på okser og kyr betydelig lavere.

Generelt sett øker elgens bestandstetthet fra nord til sør i Norge , men med noe variasjon av- hengig av hvilket tetthetsmål som benyttes. Antall elg skutt per kmer et mye benyttet relativt mål på tetthet, men kan være et upresist mål i den grad. Tallene viser hvor mange dyr som er felt i ulike kjønns- og alderskategorier basert på sett elg skjema. Tallene kan avvike fra SSB som offisiell jaktstatistikk.

Forutsatt at kommunen har registrert alle fellinger skal felte dyr under menypunktet Jaktstatistikk tilsvare SSB sine tall. Du kan lagre grafen ved å: 1. Knapt noe sted i verden finnes det så mye elg som det gjør i Skandinavia i vår tid.