Accord tabletter

Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil kontakt apotek eller lege.

Tablettene kan gjøre at du føler deg søvnig. Ikke kjør eller bruk verktøy eller maskiner før du vet hvordan tablettene påvirker deg.

Quetiapine Accord inneholder laktose. Fargestoff: Gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). For mer praktisk dosering kan pasienter som for øyeblikket behandles med oppdelte doser av. Eplerenon Accord mg filmdrasjerte tabletter.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Hver tablett inneholder mg eplerenon. Hjelpestoffer(er) med kjent effekt: Hver mg tablett inneholder mg laktosemonohydrat (se pkt. ).

Hver mg tablett inneholder 38 . Bosentan Accord 6mg filmdrasjerte tabletter. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 6mg bosentan (som monohydrat). Rasagilin Accord mg tabletter. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. Hvit til off-white, run flat tablett med skråkant (mm).

For 2mg : Hver depottablett inneholder 2mg kvetiapin (som kvetiapinfumarat). Hjelpestoff(er) med kjent effekt: 4mg laktosemonohydrat og mg natrium pr. Derefter justeres dosis afhængig af virkningen til vedligeholdelsesdosis: . Dosis fordeles på daglige doser. Memantin Accord Accord Healthcare tabletter.

Repaglinide Accord Accord Healthcare – Felleskatalogen Pasientutgave. Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Sammanfattande utredningsrapport (Summary of Public Assessment Report, sPAR). Pioglitazone Accord mg tabletter.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Amlodipin Accord tablet ENG sPAR. L01XE0 Imatinib, Imatinib Accord , Accord Healthcare Ltd.